Algemene voorwaarden OMJAArtikel 1. Algemeen
1.1            Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en/of elke opdrachtovereenkomst, welke wordt gedaan namens Olga Meijer Juridisch Advies of wordt aangegaan met Olga Meijer Juridisch advies, eenmanszaak handelend onder naam OMJA , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr 34324104, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mr Olga Meijer.
1.2            Afwijkende bedingen gelden uitsluitend voor zover schriftelijk overeengekomen en zijn uitsluitend van toepassing op het aanbod of de opdracht waarvoor zij zijn gewijzigd.
1.3            OMJA is bevoegd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen, welke wijzigingen schriftelijk aan opdrachtgever worden kenbaar gemaakt.

Artikel 2. Aanbiedingen en Offertes
2.1            Alle aanbiedingen, prijsopgaven en offertes zijn indicatief, tenzij deze worden aanvaard of het aanbod een termijn voor aanvaarding bevat.
2.2            Uitsluitend de in de offerte beschreven opdracht is bindend. Offertes kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene wijziging van de werkzaamheden. OMJA zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
2.3            De offerte dient schriftelijk te worden aanvaard. Indien opdrachtgever dit nalaat maar er desondanks mee instemt, althans de indruk wekt, dat OMJA werkzaamheden verricht in het kader van de opdracht, wordt de offerte geacht te zijn aanvaard.
2.4            Na aanvaarding mag de opdracht slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd, waarna OMJA gerechtigd is het voor de opdracht verschuldigde bedrag aan te passen.

Artikel 3. Uitvoering van de opdracht
3.1             OMJA zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2            Opdrachtgever is gehouden datgene te doen, wat redelijkerwijs noodzakelijk en wenselijk is om een tijdig en juist verrichten van de werkzaamheden door OMJA mogelijk te maken. Indien de voor de uivoering benodigde informatie of zaken niet tijdig of volledig aan OMJA is verstrekt, heeft OMJA het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
3.3             Indien noodzakelijk voor een goede uitvoering van de opdracht, zal OMJA na instemming van opdrachtgever, derden inschakelen. De meerkosten die daarmee gemoeid gaan, zullen door OMJA aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 4. Prijzen en betaling
4.1             Alle tarieven en prijzen als genoemd in de offerte worden vermeerderd met de daarvoor geldende BTW.
4.2             In overleg met opdrachtgever zal OMJA additionele kosten zoals reiskosten, vertaalkosten en koerierskosten aan opdrachtgever doorberekenen, waartoe OMJA alle relevante bescheiden zal overleggen.
4.3             Indien OMJA een uurtarief in rekening brengt, zal een deugdelijke urenspecificatie door OMJA aan opdrachtgever worden overgelegd.
4.4             Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de termijn is opdrachtgever, ook zonder daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf vervaldatum wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast is opdrachtgever tevens gehouden OMJA alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden.
4.5             Indien een factuur niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan, is OMJA gerechtigd, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever op te schorten totdat betreffende factuur door opdrachtgever is voldaan.
4.6             Bezwaren tegen de factuur schort de betaling niet op.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
5.1             De totale aansprakelijkheid van OMJA wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst/opdracht, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die opdracht bedongen prijs. In geen geval zal de directe schade echter meer bedragen dan 1000 euro.
5.2             Aansprakelijkheid van OMJA voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
5.3             De in 5.1. genoemde maxima komen te vervallen indien er sprake is van opzet en grove schuld.
5.4             Een tekortkoming in de overeenkomst is slechts toerekenbaar indien opdrachtgever OMJA onverwijld, deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, waarbij OMJA een redelijke termijn wordt geboden om de tekortkoming te zuiveren, en OMJA ook na gestelde termijn  in haar verplichting tekort blijft schieten. Daarnaast moet de tekortkoming of schade binnen 30 dagen na het ontstaan of de bekendheid daarmee door opdrachtgever, schriftelijk aan OMJA zijn gemeld.

Artikel 6. Overigen
6.1             Tenzij anders overeengekomen, berusten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de (deel)resultaten van de opdracht - waaronder begrepen maar niet uitsluitend overeenkomsten, adviezen, rapporten en andere documenten - uitsluitend bij OMJA. OMJA verleent opdrachtgever het gebruiksrecht ten aanzien van vorenbedoelde werken in het kader van haar normale bedrijfsvoering. Het is opdrachtgever derhalve niet toegestaan de werken te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden te verschaffen zonder voorafgaande toestemming van OMJA.
6.2              Opdrachtgever verschaft OMJA het recht om het logo van opdrachtgever te gebruiken voor promotionele doeleinden.
6.3              De algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6.4              Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met OMJA is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen opdrachtgever en OMJA zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.omja.nl

Download de algemene voorwaarden als .pdf (38 KB) door hier te klikken.